මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


ඉංග්‍රීසි සහ ජර්මානු භාෂාව පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
Web Paatashaalaa
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
K.G. Paul : Tutor and Lecturer
I have been engaged in tutoring since I was only 22 and have prepared students for the examinations of GCE A/L, ACCA (Eng), AIB (Eng) and RIA (Canada) and have produced excellent results. I up-date my teaching methods and techniques for exam preparation to ensure that my students secure the highest marks possible. I also discuss a wide range of topics accompanied by rich vocabulary to meet a broad spectrum of student and professional requirements.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Private tuition classes for Students of National and International Schools

GCE O/L and A/L
 • English Language
 • English Grammar
 • German Language
 • German Grammar
For School Leavers
 • Cambridge English
 • Intermediate English
 • Advanced English
For Bankers, Accountants and other professionals
 • Business / Office English
 • International Correspondence
For School Teachers
 • Grammar / Teaching techniques
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Personal Classes : Wawanawatta Road, Miriswaththe, පිළියන්දල


Group and Hall Classes : Web Paatashaalaa, 248/2, Horana Road, Miriswatte, පිළියන්දල
(Passing Buses: 120 - 127 - 139/3 - 159 - 162 - 255 - 795)


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
 • වෙනත්(German)
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 19801
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 03 ඔක්තෝබර් 2019
 • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 03 ඔක්තෝබර් 2019
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 01 ඔක්තෝබර් 2020