මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

සා/පෙළ භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Rehan Perera (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
  • Master of Sc Strategic Marketing
  • O Level - Geography - A
  • A level - Economics and Mathematics
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Cambridge O Level Geography classes
In-depth study of all the modules
Past paper revision classes
Exam Preparation
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
දෙහිවල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ 05

කොළඹ 06

ගල්කිස්ස

දෙහිවල

නැදිමාල

නුගේගොඩ

පැපිලියාන

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18747
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 29 ජූලි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 30 ජූලි 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 28 ජූලි 2020