මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ආර්ථික විද්‍යාව – ලන්ඩන් සා/පෙළ, උ/පෙ - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Dhanuka Sasanga (පුරුෂ)
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • පශ්චාත් උපාධි
 • CIMA Passed Finalist , Pg Dip CIM (UK), DBF (IBSL)
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 8 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Dhanuka Sasanga (CIMA Passed Finalist, Pg Dip ( CIM-UK) , MBA (UK), BBA (Hons), DBF (IBSL) )
 • Dhanuka possesses five world-recognized qualifications. He is qualified in both CIMA (UK) and CIM (UK). Also he holds a MBA from University of west of Scotland and BBA (Hons) degree from a reputed university in Sri Lanka.
 • Dhanuka Sasanga possess 8 years of lecturing experience for teaching to more than 400 students who face CIMA, Cambridge & Edexcel exams.
 • He possesses excellent teaching skills & complex theory parts will be explained in more understandable manner.
 • Results are guaranteed for students who are following lecturers’ guidance properly.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
I am conducting Economics classes for Cambridge and Edexcel curriculums. Our approach for the exam is different from others and the highest results are guaranteed for the students.
Following new classes will be started and special individual or group classes can be arranged as for the convenience of the student.
 • AS 2022 / AL 2023
 • AL in One Year (AL 2022)
 • OL in One Year (OL 2022)
Results-Driven Approach:
 • All the units are covered with tutorials and special notes will be given to cover the topics comprehensively.
 • Focused revision sessions along with MCQs , Data response questions & essay question discussions.
 • Past paper discussion & frequent Mock Exams
 • Special supporting classes will be conducted (free of charge) to explain difficult theoretical concepts.
 • Focused Group classes with a limited number of students (Maximum Five student will be there for a Group class)
 • Individual attention for every student.
About Online Classes
 • Due to the current situation Online Classes are conducted via Zoom.
 • Student will be provided with Online materials two days before the class begins.
 • Special Online Mock exams will be conducted to assess continuous performance
*** Note : Special individual or group classes can be arranged as for the convenience of the student.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Wawanawatta Road, Mampe, පිළියන්දල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Texas Business Academy, කොළඹ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English

 A/L ICT in English Medium