ආර්ථික විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම :
Dhanuka Sasanga
දුරකථනය :
0​7​1​ ​1​2​ ​9​9​ ​4​7​5
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ආර්ථික විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති si
විචාර :
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
Texas Business Academy is the leading business Academy in Piliyandala Area for London O/L & A/L (Cambridge & Edexcel) and English Medium Local Syllabus. Texas Business Academy possesses tutors who have produced many A passes & A*s
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
I am conducting classes in Economics for OL, AS & AL exams. Students can either join an online class or physical classes. I have taught more than 800 students in economics for their Cambridge, Edexcel & CIMA Exams. I possess good experience in turning C’s to A’s & A’s into A*
My approach to the exam is different from others and the highest results are guaranteed for the students.

My Background :
 • I am one of the youngest to achieve five world-recognized qualifications at the age of 27. I am qualified in CIMA (UK) and CIM (UK), being one of the few to possess both these qualifications. Also, I possess an MBA from the University of the west of Scotland & BBA Honors Degree from a reputed local university. I am also qualified in Banking & Finance at the Institute of Bankers of Sri Lanka.
 • I possess 8 years of lecturing experience for teaching to Cambridge, Edexcel & CIMA curriculums.
 • With my teaching skills, complex theory parts will be explained in a more understandable manner
 • Results are guaranteed for students who follow my guidance properly.

Specialty:
 • Focused Group classes with a limited number of students (A maximum of Five students will be there for a Group class)
 • Individual attention for every student
 • Special supporting classes will be conducted (free of charge) to explain difficult theory concepts
 • Focused revision sessions along with MCQ & structured question discussions
 • Past paper discussion & frequent Mock Exams

Physical Classes & Online Classes
 • Students can either join to online class or a physical class ( Texas Business Academy – Piliyandala)
 • Online Classes are conducted via Zoom & advance online tools will be used to make online learning more attractive & effective

New Classes will be commenced for the below Grades,
 • AS 2023 & AL 2024
 • 2024 OL

Call Now : 071-1299475  Email : dhanukass9@gmail.com

Class Location: Texas Business Academy, No.27/A, Wawanawaththa Road, Mampe, Piliyandala.

Google Location: https://goo.gl/maps/Cw81zeo6hwhxESXe6

Special Note: Home visit classes can be arranged upon the request of students.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
විචාර
Dhanuka Sasanga ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry