මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ආර්ථික විද්‍යාව උ/පෙ දේශීය සහ ආර්ථික විද්‍යාව සා/පෙළ කේම්බ්‍රිජ් - සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Kaushalya Alahakoon (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Classes are conducted by a well experienced, Qualified, Lady “International school“ teacher at Udahamulla, Nugegoda.
 • B.com (special) degree and PGDE from University of Colombo
 • 19 years of teaching experience.
 • Present employment is at leading girls' school in Colombo.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Fast track Revision / Theory
 • 2019 (G.C.E) A/L
 • 2020 (G.C.E) A/L
 • Grade 9 Cambridge O/L
* Personal attention to achieve excellent result
* Unit test on daily basis
* Discussion of 20 years past paper questions after each lesson
* Coverage of required lesson on demand
* Syllabus will be covered on time

Contact - 0716236789
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Udahamulla, නුගේගොඩ


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 18841
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 04 අගෝස්තු 2019
 • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 05 අගෝස්තු 2019
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 03 අගෝස්තු 2020