ශ්‍රේණිය 6-11 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති දෙමළ / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය / ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mohamed Shukri (පුරුෂ) - 3 years teaching experience, System Engineer in Private Company.
ස්ථානයන්: කොහුවල, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, රත්මලාන

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Samantha Hewage (පුරුෂ) - NIBM Qualified, BCS Qualified, Microsoft Certified System Engineer, Cisco Certified Network Engineer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කළුතර, කොළඹ, රත්මලාන

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - O/L and A/L London and Local syallabus

උපදේශක: Ruwani Wickrama (ස්ත්‍රී‍) - BCS (UK) Graduate, ACS passed finalist, More than 10 years experience in reputed private school.

Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

උපදේශක: Gughan (පුරුෂ‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home ස්ථාන: කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

Visiting lecturer for ICT

උපදේශක: Yasin Nimaladasa (පුරුෂ‍) - Over six years experience in teaching for reputed institutes and individuals.
ස්ථාන: කොළඹ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න