තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

A lady teacher - PG Dip. in Education [University of Colombo], Higher Diploma in IT [University of Colombo], BSc in teaching technology [University of Manipal].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කෝට්ටේ, කොස්වත

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව උපකාරක පන්ති
ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), සංඛ්‍යානය සහ දත්ත විද්‍යාව

Kethmi Hettige (ස්ත්‍රී) - BSc. (Hons) Industrial Statistics (1st Class) [University of Colombo], 5+ years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළඹ 05, පිටකෝට්ටේ

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ උ/පෙ සහ GIT

Isuru Kariyawasam (පුරුෂ) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම,

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ උ/පෙ සහ GIT