තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ උ/පෙ සහ GIT

Isuru Kariyawasam (පුරුෂ) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම,

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ උ/පෙ සහ GIT
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

A lady teacher - PG Dip. in Education [University of Colombo], Higher Diploma in IT [University of Colombo], BSc in teaching technology [University of Manipal].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කෝට්ටේ, කොස්වත

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ පරිගණක විද්‍යාව උපකාරක පන්ති
එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ සහ 12-13 උ/පෙ

H Prasad (පුරුෂ) - Masters Degree In Colombo University, Senior Engineer, Experienced Teacher.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල

එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ සහ 12-13 උ/පෙ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති කොළඹ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය OL / GIT

Mrs. Dharmawickrama (ස්ත්‍රී) - Graduate in Information Technology [University of Colombo], Over 15 years experience in teaching ICT.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොස්වත්ත, කොළඹ 04, කොළඹ 07, කොළඹ 08,

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති කොළඹ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය OL / GIT

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න