සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Chathura Palliyaguru (පුරුෂ)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 15 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​3​4​3​3​8​9​6
වයිබර් :
0​7​1​3​4​3​3​8​9​6
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
DIT, HDIT ucsc BIT
MBCS, MCS(SL), MIEEE
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Information and Communication Technology
Ordinary Level & Advanced Level
Computer Science
GCE Syllabus
Edexcel Syllabus
Cambridge Syllabus
වීඩියෝ

පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
විචාර
Chathura Palliyaguru ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න