මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Jayampath (පුරුෂ)
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 7 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Tutoring is my passion. I like to share my knowledge with students by making them easily understand concepts and helping them to get great results.

I am conducting Online tutoring in England, Middle East Countries, Australia, and Sri Lanka for eight years and understand the best teaching methods to make students understand subjects quickly and easily.

Please Join In Our Skype Class
https://join.skype.com/invite/cg3z0y0jbG00


------ Teacher Qualification--------
1) Bachelor of Computer Science (Hons)(First Class)
2) 8 -years experience
3) National Higher Education Diploma


------Syllabus--------
Local syllabus
Cambridge syllabus
Edexcel syllabus

What makes me different from every other Teacher ???
 • Easy to learn
 • Monthly Test
 • Improve logical thinking
 • Individual attention
 • Interactive Multimedia Programmed
 • International Standard
 • Simplified notes
 • Excellent revision notes
 • Regular classroom quizzes
 • Model papers, Model answers
 • Chapter wise classroom tests
 • Helping Overcome Learning Difficulties
 • Regular motivations
 • Proven and modern memorizing methods
 • Online student progress monitoring system for parents
Basically, you have 3 option here
1. Attend to the traditional / Old boring class
2. Find a traditional teacher and learn traditional outdated learning methods and still get low Marks
3. Join our International Standard class

*** You can give up your dreams and all the benefits of getting good marks and continue to attend the same boring class **

But let’s be frank, you would not have read up to this point if you want that
You are here to Because you believe you deserve better marks in the exam

*** You can join our class, Then get step by step guidance and exactly what is excepting in your exam ***

------Online Classes-------
Classes are conducted online (Or educational material available online). You can join the class (or read educational material) from anywhere in the world.

-----------Jayampath Sir Tel- 0711660238 ----------------
If you want to check My Students Results check
My Instagram Profile
https://www.instagram.com/londontutors_srilanka/
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය
වීඩියෝ

පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
පානදුර


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අතුරුගිරිය


කොට්ටාව


කොළඹ 03


කොළඹ 04


කොළඹ 05


ගල්කිස්ස


දෙහිවල


පිළියන්දල


පොල්ගස්ඕවිට


බත්තරමුල්ල


මත්තේගොඩ


මහරගම


මාලබේ


හෝමාගම


ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගාල්ල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
පානදුර

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අතුරුගිරිය

කොට්ටාව

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

ගල්කිස්ස

දෙහිවල

පිළියන්දල

පොල්ගස්ඕවිට

බත්තරමුල්ල

මත්තේගොඩ

මහරගම

මාලබේ

හෝමාගම

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගාල්ල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English