රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

Asanga De Alwis (පුරුෂ) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Master in chemistry at Norwegian University of science and technology, Norway [Reading]

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් - ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව පන්ති

U.Damitha.C Ranaweera (පුරුෂ) - A reputed teacher and an owner of an international school
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොච්චිකඩේ, මහවැව, මාරවිල, මීගමුව, වෙන්නප්පුව, හලාවත

London O/L, A/L Science (ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව)

Niranjan (පුරුෂ) - High Command in English and Relevant Degree from UK.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, මාරවිල, මීගමුව, වත්තල, වෙන්නප්පුව