ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / IGCSE)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
T.D. Perera (ස්ත්‍රී)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • පශ්චාත් උපාධි
  • Post Graduate Diploma in Education,
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය :
7​5​8​6​6​6​6​6​6
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Experience of 20 years with Cambridge / Edexcel OL / AL chemistry.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
OL / AL Edexcel - Theory / Revision
OL / AL Cambridge - Theory / Revision
OL - IGCSE
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English