ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / IGCSE)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
T.D. Perera (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  Post Graduate Diploma in Education,
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය :
7​5​8​6​6​6​6​6​6
වට්ස්ඇප් :
0​7​1​9​6​6​3​9​6​0
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / IGCSE) si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Experience of 20 years with Cambridge / Edexcel OL / AL chemistry.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
OL / AL Edexcel - Theory / Revision
OL / AL Cambridge - Theory / Revision
OL - IGCSE
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
T.D. Perera ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry