රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

Asanga De Alwis (පුරුෂ) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Pursuing the master degree in structural chemistry [NTNU - Norway].

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්
රසායන විද්‍යාව Local and London Syllabus

Kosala Amarasinghe (පුරුෂ) - BSc (Hons) - University of Peradeniya, MBA (WUK).
ස්ථානයන්: අකුරණ, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුගස්තොට, කුරුණෑගල, මහනුවර