රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය - සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික

D.M.D.S.Dissanayake (පුරුෂ) - B.Sc (chemistry), M.Sc (polymer chemistry), A.Mem (I.Chem), M.Phil, P.O.P teaching, M.Sc in Microbiology (reading)

කණ්ඩායම් පන්ති - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව (දේශීය සහ එඩෙක්සෙල්) සහ එලකියුෂන්

Kanchana Hettiarachchi (ස්ත්‍රී) - An undergraduate, B.Ed in Primary Education and Diploma in English.
ස්ථානයන්: කඩවත, ගම්පහ, නිට්ටඹුව, පස්යාල