විද්‍යාව සහ ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) - 6 වසර සිට සාමාන්‍ය පෙළ ළමුන් සඳහා

Supun Wijenayake (පුරුෂ) - විද්‍යාවේදී උපාදිධාරී (සිවිල් ඉංජිනේරු), වසර 05 කට වැඩි කාලයක් උපකාරක පන්ති සැපයීමේ පළපුරුද්ද.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුබැද්ද, කොළඹ, පානදුර, පිළියන්දල

විද්‍යාව සහ ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) - 6 වසර සිට සාමාන්‍ය පෙළ ළමුන් සඳහා
රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

Asanga De Alwis (පුරුෂ) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Master in chemistry at Norwegian University of science and technology, Norway [Reading]

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්
IAL රසායන විද්‍යාව / එඩෙක්සෙල් IGCSE රසායන විද්‍යාව / ජීව විද්‍යාව

Sakula Gunawardana (ස්ත්‍රී) - Has an excellent track record of guiding my students to obtain best results.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, රත්මලාන

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය. සා/පෙළ රසායන විද්‍යාව පන්ති - ලන්ඩන්

Madhu Haputhanthri (ස්ත්‍රී) - BSc Hons (Chemistry) University of Colombo, BSc Hons (Chemistry) ICHEM, An Assistant Lecturer in University of Colombo.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය. සා/පෙළ රසායන විද්‍යාව පන්ති - ලන්ඩන්
ඔන්ලයින් ජීව විද්‍යාව | මානව ජීව විද්‍යාව | කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්

Mr. Amal (පුරුෂ) - School teacher at a reputed international school.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ඔන්ලයින් ජීව විද්‍යාව | මානව ජීව විද්‍යාව | කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්
Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Reading for Msc. in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)
සැමට ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 2 සිට 11

Lakshani Samarakoon (ස්ත්‍රී) - BA in English[UG], ANDE [Advanced National Diploma in English], Experienced International School Teacher [5+ years].
ස්ථානයන්: ගොඩගම, පිළියන්දල, මහරගම, හෝමාගම

රසායන විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් සඳහා

උපදේශක: Dhanushka Kumara (පුරුෂ‍) - BSc, MSc, worked in Lyceum International School and Bond International School.
ස්ථාන: කොළඹ, ගම්පහ

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - දේශීය උ/පෙ ලන්ඩන් AS/A2/IGCSE කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්

Chamara Weerarathna (පුරුෂ) - BSc Natural Sciences, MSc Industrial Chemistry.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, මහරගම, හෝමාගම

රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - දේශීය උ/පෙ ලන්ඩන් AS/A2/IGCSE කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්
රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව and විද්‍යාව Tuition (Cambridge, Edexcel and Local Syllabi)

Y Gamage (ස්ත්‍රී) - An Experienced Teacher at an International School in Colombo.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, ගාල්ල, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, මහරගම, මාලබේ

Graduated lady teacher for ගණිතය

Anuradhi wijesekara (ස්ත්‍රී) - Worked at St. Thomas College Mt.Lavinia, Worked as a graduate teaching assistant at Institute of Chemistry Ceylon.

English medium ගණිතය and විද්‍යාව

Shanika Bandara (පුරුෂ) - Undergraduate [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, රාජගිරිය

English medium ගණිතය and විද්‍යාව