උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය. සා/පෙළ රසායන විද්‍යාව පන්ති - ලන්ඩන්

Madhu Haputhanthri (ස්ත්‍රී) - BSc Hons (Chemistry) University of Colombo, BSc Hons (Chemistry) ICHEM, An Assistant Lecturer in University of Colombo.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය. සා/පෙළ රසායන විද්‍යාව පන්ති - ලන්ඩන්
Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Reading for Msc. in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)
රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

Asanga De Alwis (පුරුෂ) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Pursuing the master degree in structural chemistry [NTNU - Norway].

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්
රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - දේශීය උ/පෙ ලන්ඩන් AS/A2/IGCSE කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්

Chamara Weerarathna (පුරුෂ) - BSc Natural Sciences, MSc Industrial Chemistry.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, මහරගම, හෝමාගම

රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - දේශීය උ/පෙ ලන්ඩන් AS/A2/IGCSE කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්
රසායන විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් සඳහා

උපදේශක: Dhanushka Kumara (පුරුෂ‍) - BSc, MSc, worked in Lyceum International School and Bond International School.
ස්ථාන: කොළඹ, ගම්පහ

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් - Guaranteed Progress

Sadeema Hemachandra (ස්ත්‍රී) - Cambridge / National / Edexcel Preschool to Advanced Level Classes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, පිළියන්දල

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් - Guaranteed Progress
Edexcel IAL රසායන විද්‍යාව / Edexcel IGCSE / Cambridge ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව අමතර පන්ති

Sakula Gunawardana (ස්ත්‍රී) - A well qualified (BSc. / MSc.) and experienced teacher.
ස්ථානයන්: කොළඹ 3, කොළඹ 4, කොළඹ 5, කොළඹ 6, කොළඹ 7, කොළඹ 8, පිළියන්දල, රාජගිරිය

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව and විද්‍යාව Tuition (Cambridge, Edexcel and Local Syllabi)

Y Gamage (ස්ත්‍රී) - An Experienced Teacher at an International School in Colombo.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, ගාල්ල, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, මහරගම, මාලබේ

Graduated lady teacher for ගණිතය

Anuradhi wijesekara (ස්ත්‍රී) - Worked at St. Thomas College Mt.Lavinia, Worked as a graduate teaching assistant at Institute of Chemistry Ceylon.

English medium ගණිතය and විද්‍යාව

Shanika Bandara (පුරුෂ) - Undergraduate [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, රාජගිරිය

English medium ගණිතය and විද්‍යාව