පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - රසායන විද්‍යාව සහ විද්‍යාව

Devin Dharmaratne (පුරුෂ) - Teacher at a reputed International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මත්තේගොඩ