මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

GCE සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 10 විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්), ජාත්‍යාන්තර GCSE (9-1) IGCSE රසායන විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Sanjeevan Rajendran (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • BSc, PhD (Chemistry)
 • Teaching over 6 years; school to University students,
 • Expert in teaching science and Chemistry (Grade 10-11), Edexcel GCSE and IAL, Cambridge IGCSE. Practical knowledge also will be provided.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Science (national syllabus)- Grade 11 and Grade 10, International GCSE (9-1) Edexcel, IGCSE Cambridge Chemistry.
individual and group classes.

Home Visits: Colombo, Nugegoda, Kalubowila, Dehiwela, Borellesgamuwa
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Kotehena, කොළඹ 13


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කළුබෝවිල

කොළඹ

කොළඹ 01

කොළඹ 02

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 09

කොළඹ 10

කොළඹ 11

කොළඹ 12

කොළඹ 13

දෙහිවල

නුගේගොඩ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 17456
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 18 මාර්තු 2019
 • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 23 ජනවාරි 2020
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 21 ජනවාරි 2021