මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් OL වසර 2020/21/22 ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Dayani De Silva (ස්ත්‍රී)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Retired International school teacher with more than 10 years of experience
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
A well qualified former international school Female Teacher in Mathematics, Physics & Chemistry.

More than Ten years of experience in teaching Mathematics Physics and Chemistry for srilankan and overseas international students.

Proven track records of a guaranteed A grade pass for the students. (able to show past students reviews if requested)

Unique teaching techniques with easy methods to help student to explore new learning styles and concepts.

Help student to build up the confidence level in each subject and hence speed up their learning process

Special Online classes can be arranged as students requirement.

Offers supportive lessons in Mathematics, Advanced Mathematics , Physics and Chemistry up to London IGCSE and Cambridge GCE (OL)

Private home visit classes in Colombo 1-15 /Ja-Ela / Wattala / Nugegoda / Negombo / Dehiwala and suburbs. **

Special Home visiting Morning classes for Private students for Year 2020/21
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

කොළඹ 01

කොළඹ 02

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 09

කොළඹ 10

කොළඹ 11

කොළඹ 12

කොළඹ 13

කොළඹ 14

කොළඹ 15

දෙහිවල

නුගේගොඩ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගම්පහ

මීගමුව

වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 22321
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 30 අප්‍රේල් 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 30 අප්‍රේල් 2021

 ICT for O/L and A/L