ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති

Saman Geeganage (පුරුෂ) - B.Sc, M.Sc.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, ගාල්ල, ගොඩගම, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහනුවර, මහරගම, රත්නපුර, වැල්ලම්පිටිය, විජේරාම

ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති
රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්

Asanga De Alwis (පුරුෂ) - Chemistry sp. honour [University of Colombo], Master in chemistry at Norwegian University of science and technology, Norway [Reading]

රසායන විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය සහ ලන්ඩන්
ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව / විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්)

Danu Akmeemana (ස්ත්‍රී) - Bachelor's degree in Natural Science (Chemistry, Botany Major), 13 years of experience is National Orchestra (1st violinist).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව / විද්‍යාව (කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්)
විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ) - BSc Graduate in biomedical science.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති - රසායන විද්‍යාව සහ ගණිතය

Yuzishan (පුරුෂ) - BSc Engineering Undergraduate Student - University of Jaffna.
ස්ථානයන්: කොළඹ 06, කොළඹ 13, කොළඹ 15, දෙහිවල, රත්මලාන

පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති - රසායන විද්‍යාව සහ ගණිතය
ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව සහ විද්‍යාව පන්ති උ/පෙ සහ සා/පෙළ සඳහා - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Bushra Iqbal (ස්ත්‍රී) - BSc in Chemistry [OUSL], Over 6 years of experience.
ස්ථානයන්: දෙහිවල, නුගේගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල

ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව සහ විද්‍යාව පන්ති උ/පෙ සහ සා/පෙළ සඳහා - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය. සා/පෙළ රසායන විද්‍යාව පන්ති - ලන්ඩන්

Madhu Haputhanthri (ස්ත්‍රී) - BSc Hons (Chemistry) University of Colombo, BSc Hons (Chemistry) ICHEM, An Assistant Lecturer in University of Colombo.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව පන්ති - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය. සා/පෙළ රසායන විද්‍යාව පන්ති - ලන්ඩන්
Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Reading for Msc. in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් OL වසර 2020/21/22 ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව

Dayani De Silva (ස්ත්‍රී) - Retired International school teacher with more than 10 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ

එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් OL වසර 2020/21/22 ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව
රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - ඔන්ලයින් - ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Susantha Wedage (පුරුෂ) - 25 years experience, Graduated in chemistry [USJP], Former Assistant lecturer [Dept of chemistry, USJP & Kalaniya].
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, කොළඹ 08, කොළඹ 09, කොළඹ 15

රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - ඔන්ලයින් - ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
ලන්ඩන් උ/පෙ සහ සා/පෙළ - ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති

Milroy Cooray (පුරුෂ) - B.Sc. Honours, M.Sc, MBA, Teaching experience in reputed international schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 08, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

GCE සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 10 විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්), ජාත්‍යාන්තර GCSE (9-1) IGCSE රසායන විද්‍යාව

Sanjeevan Rajendran (පුරුෂ) - BSc, PhD (Chemistry), Teaching over 6 years,
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුබෝවිල, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ

GCE සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 10 විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්), ජාත්‍යාන්තර GCSE (9-1) IGCSE රසායන විද්‍යාව
රසායන විද්‍යාව ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Chembase - The institution dedicated to the improvement and advancement of Chemical Science.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

රසායන විද්‍යාව ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව - දේශීය, GCSE ශ්‍රේණිය 10/11 සහ එඩෙක්සෙල්

Thinooshkhar Suthaharan (පුරුෂ) - A final year medical student with more than 3 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 03, දෙහිවල