ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව පන්ති උ/පෙ සහ සා/පෙළ සඳහා

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Bushra Iqbal (ස්ත්‍රී)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 6 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​6​3​7​3​0​0​1​7
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ඔන්ලයින් රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව පන්ති උ/පෙ සහ සා/පෙළ සඳහා si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
I am a graduate specialized in chemistry from Open University of Sri Lanka. In my journey of teaching, I first served as a young mentor to teach chemistry at the university for undergraduate students. Thereafter, I have decided to move forward with my career to teach the younger generation. Currently I teach for Advanced level and Ordinary Level students, who follow either National or International curriculum.

My main objective of teaching is to motivate students and share my knowledge, which will help them to build self-confidence and face challenges ahead. I am passionate in educating students with more than five years of teaching experience, specialized in Chemistry, Physics and Science.

Classes can be conducted as individual, group (on availability) or online. The online classes will be conducted using interactive learning methods such as, white board explanation, video based lessons/practical and worksheets to enhance the understanding of the lesson.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chemistry - IAL/ A/L ( Edexcel and Cambridge curriculum)
Chemistry / Physics - IGCSE/ GCSE (Edexcel and Cambridge curriculum)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Bushra Iqbal ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry