මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

පෞද්ගලික පන්ති - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ කථනය ඉංග්‍රීසි - කඳාන

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Rozanne (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
With a MBA and over 10 years private sector work experience i can guide students to understand concepts in a practical and easy method.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Business Studies - English Medium
Spoken English
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඳාන


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඳාන

ජා-ඇල

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18799
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 31 ජූලි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 01 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 30 ජූලි 2020