මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Moomin Razik (පුරුෂ)
දුරකථනය
ස්කයිප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I am an ex-private school teacher with over a decade of tutoring and teaching experience in a variety of subjects at many different levels. In the past, my O-level, GCSE and A-level students have achieved 100% pass results. I currently offer affordable high-quality private tuition in and around Colombo with a focus in Business Studies, Commerce and Economics for students between the ages of 13 to 19 (i .e. from O-level/GCSE up to and including A-levels). As a private tutor, I serve students who was following the local syllabus as well as the London syllabus (across a spectrum of examination boards, e.g. Edexcel, OCR, AQA etc.). My hourly rate for one-to-one lesson stands at Rs 1000 (non-negotiable), and my minimum commitment is 2 hours. Upon request or should the necessity arise, longer lessons and/or group tuition can be arranged. I also have close contacts with tutors who cater other subjects, including English, Mathematics, Science, Computer Science and Programming, which often comes handy when students require tutoring support across multiple subjects. For further information, please do not hesitate to contact me on 0728216912.

Your Tutor for a Better Tomorrow,
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Business Studies - Grade 8 to A-levels*
Commerce - Grade 8 to A-levels*
Economics - Grade 8 to O-levels*

*Note: I cater both local and London syllabuses.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
16A Kattawallamulla Place, කොළඹ 09


82/36 Peiris Road, ගල්කිස්ස


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Sahasra Campus, Maradana, කොළඹ 10


Ya Education, ගල්කිස්ස


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18634
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 19 ජූලි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 22 ඔක්තෝබර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 21 ඔක්තෝබර් 2020