ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති (ලන්ඩන් උ/පෙ සහ සා/පෙළ)

Namal Fernando (පුරුෂ) - CIMA passed finalist, Teacher of St.Thomas College, Mount Lavinia.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, ගල්කිස්ස, වාද්දුව

IGCSE සා/පෙළ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් - ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Ishara Fonseka (ස්ත්‍රී) - Have been teaching for past 3 years, conduct both group/individual classes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර, මොරටුව, රත්මලාන

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / ආර්ථික විද්‍යාව සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Ms. Shirani (ස්ත්‍රී) - A Graduate in Business Administration with 8 years working experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගල්කිස්ස, මොරටුව, රත්මලාන

සා/පෙළ වාණිජ. උ/පෙ ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Thilina (පුරුෂ) - B.B. (Mgt) specialist in finance, CA - SL Business level, Reading PGD in Edu.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැලණිය, කොට්ටාව, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, හෝමාගම

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Moomin Razik (පුරුෂ) - An ex-private school teacher with over a decade of tutoring and teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 09, කොළඹ 10, ගල්කිස්ස

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය
Home Visiting පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොටිකාවත්ත, කොළඹ,කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, මුල්ලේරියාව

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS

උපදේශක: Clarance Wijeratne (පුරුෂ‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
ස්ථාන: කොළඹ and suburbs

Focus Study - Mount Lavinia, Colombo 03,04,06

උපදේශක: Rangana Rajakaruna (පුරුෂ‍) - CIMA, AAT, BSc Business Admin(reading).
Courses: CIMA, AAT, CMA, London O/L, A/L (Business Studies, Economics, Commerce)