මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උපකාරක පන්ති - රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව ලන්ඩන් සා/පෙළ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Kushi Perera (ස්ත්‍රී)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
B.Sc
B.Ed
PGDE
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
# Tuition for Chemistry, Biology For London O/L

# Chemistry For As,A2

# Both Edexcel and Cambridge Students

# Teacher with
B.Sc
B.Ed
PGDE

# Working in a reputed school in Colombo
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩවත


වත්තල


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 21758
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 23 පෙබරවාරි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 15 ඔක්තෝබර් 2021

 ICT for O/L and A/L