ජීව විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් උ/පෙ, IGCSE, සා/පෙළ - ඔන්ලයින් පන්ති

Sathika Arachchige (ස්ත්‍රී) - MSc Nanoscience and Nanotechnology [University of Peradeniya], BSc Biological Science, Over 10 years of experience in teaching.

ජීව විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් උ/පෙ, IGCSE, සා/පෙළ - ඔන්ලයින් පන්ති
විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10

Rifna Refhudeen (ස්ත්‍රී) - Teacher attached to a leading international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 05, දෙහිවල, නුගේගොඩ

රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති IGCSE, AS/IAL, GCE සා/පෙළ

Dr. R. Sanjeevan (පුරුෂ) - Classes are conducted by qualified, well experienced teachers from reputed schools, Institutes, Universities.
ස්ථානය: කොළඹ

රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති IGCSE, AS/IAL, GCE සා/පෙළ
ලන්ඩන් උ/පෙ සහ සා/පෙළ - ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති

Milroy Cooray (පුරුෂ) - B.Sc. Honours, M.Sc, MBA, Teaching experience in reputed international schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 08, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ) - BSc Graduate in biomedical science.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ

Kasun Ranasinghe (MEEN Academy - Nugegoda) - Qualified with BSc. MSc. and MBA, Over 8 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 04, දෙහිවල, නුගේගොඩ, රත්මලාන

ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව උ/පෙ සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - BSc (OUSL) graduate teacher, Over 7 year experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6/7, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

එඩෙක්සෙල් (AS / A2 / IGCSE / GCSE) කේම්බ්‍රිජ් (සා/පෙළ / AS / A2) ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව

Udeshi (ස්ත්‍රී) - A postgraduate teacher with extensive industrial, research and teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

ජීව විද්‍යාව උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ද්විතීක ශ්‍රේණිය ගණිතය, විද්‍යාව

Mrs. Sinthanai (ස්ත්‍රී) - MSc in molecular life sciences and Basic degree in Biology from University of Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල

ජීව විද්‍යාව සඳහා කේම්බ්‍රිජ් එඩෙක්සෙල් (IGCSE,AS/A2) සහ දේශීය උ/පෙ

S. Wickramasinghe (පුරුෂ) - Currently teaching at a reputed International School/Campus, 8 years of teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, කඳාන, කොළඹ, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල

ජීව විද්‍යාව සඳහා කේම්බ්‍රිජ් එඩෙක්සෙල් (IGCSE,AS/A2) සහ දේශීය උ/පෙ
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
ජීව විද්‍යාව / මානව ජීව විද්‍යාව පන්ති

Quaily Ratnajothi (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) Biomedical science - UK, MBA (general - reading) UK, certificate in abnormal pysch (reading), MSc pysch (reading-UK)

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Post Graduate Diploma in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් ගණිතය / දේශීය සා/පෙළ ගණිතය ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sandya Weeraratna (ස්ත්‍රී) - Teaching experience in O-Level, AS and A-level math in both Cambridge and Edexcel qualifications.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

විද්‍යාව, සිංහල සහ දෙමළ පන්ති

Fathima Hameed (ස්ත්‍රී) - Over 10 years of teaching experience.
ස්ථානය: දෙහිවල

 Grade 1 to A/L All Subjects