මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


The Best ලන්ඩන් Tutors

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
The Best London Tutors
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
The Best London Tutors is the professional tutoring service in Colombo and a leading provider of bespoke private tuition. We are a growing network of complete panel of teachers, who work with students ranging from London OL to AL.

We have established The Best London Tutors to achieve the highest standards in professional tutoring matching to international standards. To achieve this, we select highly qualified teachers who are passionate about their subjects to join our team. Through academically-rigorous and engaging lessons, we equip students with the skills to become confident, critical thinkers.Building strong relationships with our teachers, families, and students, is at the heart of what we do.
We have following teachers in conducting the Classes

Biology - Thusitha Gajanayake
Chemistry - Nandana Jayasekera
Computer studies and ICT - Gimantha Jayampath
Maths - Udena Vidanagama
Physics - Milroy Cooray
Psychology - Christopher Tharaka
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
We are an expert panel of teachers committed to London OL and AL, We are conducting classes based in Colombo. Our classes are specified for IGCSE/OL, AS and A2 Exams for both Edexcel and Cambridge. Our subjects are Biology, Chemistry, Physics, Computer studies and ICT, Maths and Psychology.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 22422
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 10 මැයි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 18 මැයි 2021