රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති IGCSE, AS/IAL, GCE සා/පෙළ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Dr. R. Sanjeevan (පුරුෂ)
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • පශ්චාත් උපාධි
 • ආචාර්ය උපාධිය
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 7 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​-​5​1​0​9​5​2​9
වයිබර් :
0​7​1​5​1​0​9​5​2​9
වට්ස්ඇප් :
0​7​1​5​1​0​9​5​2​9
QR කේතය :
QRCode රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති IGCSE, AS/IAL, GCE සා/පෙළ si
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • Qualified, well-experienced teachers from reputed schools, Institutes and Universities
 • Revision, Paper Classes
 • Individual Attention
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chemistry, Biology, Physics, Mathematics and Science Classes for IGCSE, GCSE, AS/IAL, O/L (Edexcel and Cambridge).
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව

(Home Visits : Only Chemistry)


(Home Visits : Only Chemistry)


(Home Visits : Only Chemistry)


(Home Visits : Only Chemistry)


(Home Visits : Only Chemistry)


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English