ජීව විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් උ/පෙ, IGCSE, සා/පෙළ - ඔන්ලයින් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Sathika Arachchige (ස්ත්‍රී)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
+​9​4​7​7​4​4​1​6​3​8​1
වයිබර්
+​9​4​7​7​4​4​1​6​3​8​1
වට්ස්ඇප්
+​9​4​7​7​4​4​1​6​3​8​1
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
O​n​l​i​n​e​_​t​u​t​o​r​7​7
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
* M.Sc (Nanoscience and Nanotechnology), University of Peradeniya
* Bachelor of Science

* Cambridge IGCSE certified teacher

* The strategies I used to excel in my studies will be shared with all of my students

4 years of experience in teaching at a renowned International School in Colombo. More than 10 years of experience in conducting private tuition classes

** RESULTS Guaranteed

* Simple teaching methods for assured results
* Classes will cover both theory and practicals (Virtual)
* Unique strategies to understand difficult concepts and memorizing facts
* Individual attention
* Relative teaching method for different cognitive levels of learning

Come and witness the difference
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Biology - Cambridge, Edexcel : Advanced Level AS / A2 / IGCSE / Ordinary Level
Chemistry - Cambridge, Edexcel : Advanced Level AS / A2 / IGCSE / Ordinary Level
Physics - Cambridge, Edexcel : IGCSE / Ordinary Level
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ඇතුල් කෝට්ටේ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ඇතුල් කෝට්ටේ


කොහුවල


කොළඹ 03


කොළඹ 04


කොළඹ 05


කොළඹ 06


කොළඹ 07


කොළඹ 08


කොළඹ 09


කොළඹ 10


දෙහිවල


නුගේගොඩ


පිටකෝට්ටේ


බත්තරමුල්ල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English