ජීව විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් (IGCSE,AS/A2 )

S. Wickramasinghe (පුරුෂ) - Currently teaching at a reputed International School/Campus, 8 years of teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, කඳාන, කොළඹ, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල

ජීව විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් (IGCSE,AS/A2 )
ජීව විද්‍යාව ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - Edexcel & Cambridge IGCSE /OL / AS / A2

Dr. Thusitha Gajanayake (පුරුෂ) - BSc, MSc (Fribourg), PhD (Bern), Over 20 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ, මහරගම, රාජගිරිය

ජීව විද්‍යාව ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - Edexcel & Cambridge IGCSE /OL / AS / A2
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර සිසුන් සඳහා

Saman Kotigala (පුරුෂ) - Graduate B.Sc Biotechnology, M.Sc in Molecular Life Science [University of Colombo].
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
ජීව විද්‍යාව A level O level tution - home visits by a lady teacher

උපදේශක: N. Perera (ස්ත්‍රී‍) - Bachelors Degree in Genetics, Microbiology, Biochemistry and Masters Degree in Genetics.
ස්ථාන: කොළඹ

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

ලන්ඩන් උ/පෙ සහ සා/පෙළ - ජීව විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව අමතර පන්ති

උපදේශක: Milroy Cooray (පුරුෂ‍) - B.Sc. Honours, M.Sc., MBA, Teaching experience in reputed international schools.
ස්ථාන: කොළඹ, ගම්පහ

විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Nikeshala Tharuni Basnayake (ස්ත්‍රී) - A recent University Graduate, BSc in Food Science and Technology from the University of California,.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළඹ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ,

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Nilmini Fernando (ස්ත්‍රී) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
Individual Tuition for Science. Chemistry and Biology in English Medium

උපදේශක: Prasanna Samarawickrama (පුරුෂ‍) - B.Sc.(Biology Science) Degree, Postgraduate Diploma and Master Degree (University of කොළඹ)

The Study - Catering exclusively to London GCE A-Level and IGCSE students

An international school catering exclusively to London GCE A-level and IGCSE students.
ස්ථාන: කොළඹ 6, බත්තරමුල්ල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න