ජීව විද්‍යාව ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - Edexcel & Cambridge IGCSE /OL / AS / A2

Dr. Thusitha Gajanayake (පුරුෂ) - BSc, MSc (Fribourg), PhD (Bern), Over 20 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ, මහරගම, රාජගිරිය

ජීව විද්‍යාව ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය - Edexcel & Cambridge IGCSE /OL / AS / A2
Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Reading for Msc. in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)
විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Nilmini Fernando (ස්ත්‍රී) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
විද්‍යාව පන්ති දේශීය විෂය නිර්දේශය; එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Asha Shyamalee (ස්ත්‍රී) - Worked as a teaching assistant at university in relevant subjects.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, රණාල

ලන්ඩන් / දේශීය ජීව විද්‍යාව, මානව ජීව විද්‍යාව පන්ති

Quaily Ratnajothi (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) in Biomedical Science (UK), MSc Molecular Pathology (medical faculty University of Colombo) - Reading.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කළුබෝවිල, කොට්ටාව, කොළඹ 02

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න