මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Anuruddha Rathnayake (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 7 කට වඩා
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
# Bachelor of Business management special degree at University Of Kelaniya.
# PGD in accounting and finance.
# Currently reading for Master of Business Administration and Bachelor of Education
# Have six years of teaching experience in tuition field for both Edexcel and Cambridge curriculum
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
London Experts
We are specialized in delivering online tutoring for Cambridge, Edexcel curriculum and Local / National syllabus
IGCSE / GCSE / IAL / AL

# Accounting
# Economics
# Business Studies

@ classes are conducted as online sessions
@ easy payment schemes and special packages
@ one class contains only 3 students top
@ beginners  are given individual attention
@ schooling students as well as private candidates are welcome
@ theory and revision classes
@ crash courses and paper classes
@ students are well prepared for school monthly & year end tests
@ unmatchable updated best online tutorials are provided

feel free to contact and reserve your seat.
contact us via 0714002418 (whatsapp/mobile)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English

 Grade 1 to A/L All Subjects