ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - Degree in Business Management & Accounting, PG Dip. in Marketing, Cert. in English teaching, Over 15 years experience

ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)
ගිණුම්කරණය පන්ති දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Sanara De Silva (ස්ත්‍රී) - CA finalist, BBA in finance university of Colombo, MAAT.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ඔන්ලයින් පන්ති සඳහා එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගිණුම්කරණය

Erandi Udeshika (ස්ත්‍රී) - Senior teacher of Keble International College, CA, ACCA, AAT Passed Finalist.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, පිළියන්දල

ඔන්ලයින් පන්ති සඳහා එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගිණුම්කරණය
ඔන්ලයින් එඩෙක්සෙල් ගිණුම්කරණය පන්ති

Ranga Pradeep (පුරුෂ) - A graduate from University of Sri Jayewardenepura, Certified Business Accountant of CA Sri Lanka.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කොළඹ, ගම්පහ

ඔන්ලයින් එඩෙක්සෙල් ගිණුම්කරණය පන්ති
උපකාරක පන්ති : ව්‍යාපාර විෂයයන්

Shamimah Faizel (ස්ත්‍රී) - A student majoring in Marketing and International Business.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05

උපකාරක පන්ති : ව්‍යාපාර විෂයයන්
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Manoj Rodrigo (පුරුෂ) - M.Sc (Statistics) (university of Moratuwa), B.Sc (Mathematics).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
වාණිජ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය

Gangadhari (ස්ත්‍රී) - B.Sc Business Administration Degree, PQHRM, IPM.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස

වාණිජ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය
ගිණුම්කරණය උපකාරක පන්ති

Krishanthan R (පුරුෂ) - BSc Business Administration (special)(UG) University of Sri Jayewardenapura, CIMA Passed Finalist.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොළඹ

වසර 1 - සා/පෙළ සඳහා පන්ති (දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්)

Sha Hussain (ස්ත්‍රී) - Studied at Ilma International Girls' School, BIT at University of Colombo School of Computing (R).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 14

වසර 1 - සා/පෙළ සඳහා පන්ති (දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්)
ගිණුම්කරණය තවදුරටත් දුෂ්කර විෂයයක් නොවන අතර ඒ * ලබා ගැනීම තවදුරටත් සිහිනයක් නොවනු ඇත !!

Sahindi Manthrivithana (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Business Management, Master of Commerce, 10 years of working as an Accountant.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කිරිබත්ගොඩ, වත්තල

ගිණුම්කරණය උපකාරක පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා (එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Dinu (ස්ත්‍රී) - Over 10 years experience, Completed Masters degree, BBA [Accounting special], CIMA.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, පානදුර, මොරටුව

ගිණුම්කරණය ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති

Ilham (පුරුෂ) - Bachelor of Commerce (Special) [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පොල

එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (ගිණුම්කරණය | ආර්ථික විද්‍යාව | ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය)

Ishanka Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - A graduate from University of Sri Jayawardenepura with a 8 years of experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොට්ටාව

දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් වාණිජ විෂය ධාරාව පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - මහනුවර සහ ඔන්ලයින්

Sanjeewa Jayamanne (පුරුෂ) - PG Dip In Marketing [Charted Institute of Marketing, UK], Member of Charted Institute of Marketing - MCIM, MBA [PIM].

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය දේශීය / එඩෙක්සෙල් ලන්ඩන්

Janaka Chandima (පුරුෂ) - 22 years Teaching experience both foreign and local.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහනුවර

 A/L ICT in English Medium