මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

පුණරීක්ෂන පන්ති කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ මැයි / ජුනි 2021

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Lakshika (ස්ත්‍රී)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
BBA (Accounting) Sp. University of Colombo
CA Past Finalist
MAAT (SL)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Economics
Business Studies
Accounting
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
රාගම


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English

 Grade 1 to A/L All Subjects