මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා අධ්‍යාපන ආයතනයක්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Rangana Prasad (පුරුෂ)
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
We are the only Institute registered for London O/L and A/L in the area provides the best learning materials with high quality teaching.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • Mathematics
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • English
 • English Literature
 • Accounting
 • Business Studies
 • Economics
 • Mechanics
 • Statistics
 • ICT
 • Com. Science
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Learn Key institute, කඩවත


Institute of Future Mind, වත්තල


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English