පියානෝ පන්තිය (අපරදිග සම්භාව්ය සංගීතය)

April Heenatigalle Gabadamudalige (ස්ත්‍රී) - Completed ABRSM Grades 1-8 in Pianoforte, An ATCL diploma holder of Trinity College London.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළඹ

Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

 Grade 1 to A/L All Subjects