ලෙගාටෝ සංගීත ඇකඩමිය - සංගීත පාඩම්

ආයතනය: Legato Music Academy - A leading music education institute located in Pannipitiya Sri Lanka. We teach wide range of music instruments

ලෙගාටෝ සංගීත ඇකඩමිය - සංගීත පාඩම්
ඔන්ලයින් ගිටාර්ය පන්තිය - Guitar + Music Theory

Danushka Kariyapperuma (පුරුෂ) - A self-learned guitarist who has a very good understanding on the challenges a beginner guitar student faces

ආධුනික සඳහා ගිටාර්ය පන්ති - ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ

Santhiyago Athma (පුරුෂ) - Still finding a way to learn about your guitar in the best way Either home visit or Online as you wish according to your schedules

Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල
සංගීත පන්ති - කඳාන ගම්පහ

Akila Wickramasekara (පුරුෂ) - Guitar, Electric Organ, Flute, Violin, Piano, Grade 6 to 13 School syllabus.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ගම්පහ

සංගීත පන්ති - කඳාන ගම්පහ
පෞද්ගලික ගිටාර්ය පන්ති

Kirula Arachchige (පුරුෂ) - Basic to advance level of teaching will be conduct. And also will conduct personality development and training.

සංගීතය පන්ති - අපරදිග සහ පෙරදිග සංගීතය

Darshani Chandrasena (ස්ත්‍රී) - Royal and Trinity Piano Exams, Cover School Syllabus, Visharad exams, Piano, Organ, Guitar, Violin.
ස්ථානය: ගල්කිස්ස

සංගීතය පන්ති - අපරදිග සහ පෙරදිග සංගීතය
The Soul Sounds Music Academy - කොළඹ 05

The Soul Sounds Academy, where all it takes is to ignite a passion to perform music at its best.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05

The Soul Sounds Music Academy - කොළඹ 05
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.

ඔන්ලයින් ගිටාර්ය පන්ති

Danushka Kariyapperuma (පුරුෂ) - Please visit my YouTube.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, ගම්පහ, රත්නපුර

සංගීත පන්ති - ගිටාරය, පියානෝ, මැන්ඩොලින්, වයලීනය

Mg Sudarshana (පුරුෂ) - 10 year experienced government school teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොස්වත්ත, කොළඹ 3/4, ගොඩගම, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, රාජගිරිය, හෝමාගම

ඔන්ලයින් ගිටාරය, වයලීනය, මැන්ඩොලින්, උකුලේලේ පන්ති

H.K.K. Hettiarachchi (පුරුෂ) - Bachelor of performing arts [UVPA], Government school teacher (Experienced over 5 years), All island award winner.

අපරදිග සංගීතය - ගායනය, පියානෝ, Theory of Music

Beat School of Music - Registered center of Trinity Guildhall, London.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පිළියන්දල

අපරදිග සංගීතය - ගායනය, පියානෝ, Theory of Music
අශාන්ති සංගීත පාසල

Ashanthis School of Music is a pioneering music school in Sri Lanka, offering its students a more contemporary style of training.
ස්ථාන: කොළඹ 5

අශාන්ති සංගීත පාසල
පෙරදිග සංගීතය පන්ති

Buddhika Vithanage (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී (B.A.) සංගීත විශාරද ගුරුවරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම, රත්මලාන, හෝමාගම