ගිටාර්ය පන්ති - සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික පන්ති

Isuru Gurusinghe (පුරුෂ) - Qualified with Trinity grade exams.
ස්ථානයන්: කොළඹ, තලවතුගොඩ

ගිටාර්ය පන්ති - සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික පන්ති