සංගීත, කථන හා කථන නිපුණතා ආයතනය (IMSSS)

Music Piano and Guitar, Speech and Drama, Speaking Skills, English Literature, General English and Business English, Teacher Training Courses.
කොළඹ 3

සංගීත, කථන හා කථන නිපුණතා ආයතනය (IMSSS)
ගිටාර් පන්ති for Everyone

Lakshan Pieris (පුරුෂ) - I have been teaching guitar for a good period of time in Local level and in international level.
ස්ථානයන්: ඌස්වතකෙයියව, කඳාන, කොළඹ 02, කොළඹ 03, කොළඹ 06, කොළඹ 08, ගල්කිස්ස

ගිටාර් පන්ති for Everyone
Yamaha School Of Music - සංගීත පාසල

ආයතනය: Yamaha School Of Music - We teach guitar, organ, piano, drums and voice training.
ස්ථානය: කොළඹ 07

Yamaha School Of Music - සංගීත පාසල