සංගීත පන්ති - ගිටාරය, පියානෝ, මැන්ඩොලින්, වයලීනය

Mg Sudarshana (පුරුෂ) - 10 year experienced government school teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොස්වත්ත, කොළඹ 3/4, ගොඩගම, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, රාජගිරිය, හෝමාගම

අපරදිග සංගීතය සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික පන්ති

Gayan Binduhewa (පුරුෂ) - Diploma in Western Music, Qualified in Trinity and ABRSM exams, Currently teaching in a leading school in Colombo.