පුස්තකාල විද්‍යා බාහිර උපාධි පාඨමාලා

Dr. S.K.Illangarathne (පුරුෂ) - An LIS professional who works at the University.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව

Corporate and Individual / group Training - MS Office and Soft Skills

Asoka Walpitagama (පුරුෂ) - Conducted over 1,500 training sessions on Windows, MS Office ( Excel, Word, Power-Point, Outlook ) and soft skills.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 0

Adhyapana gatalu visandheema - M.A. Edu

S. Zahir (ස්ත්‍රී) - Master of Educational Leadership and Management in University of Nottingham UK.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

Public Speaking Classes for Teens, Children and Adults

Farill Farook Coaching and Training - Farill Farook is an acclaimed speaker, trainer, coach and Business Psychologist.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05

Public Speaking Classes for Teens, Children and Adults
Tuition classes and courses for recruitment exams and exams for job promotions

ආයතනය: Ideal Academy - Classes conducted by experienced lecturers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, Colombo 6

Tuition classes and courses for recruitment exams and exams for job promotions

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න