දියනිල්ල කාර්මික ආයතනය

Help for the Children Diyanilla Technical Institute was initiated in 1979. Theory is provided in the class rooms and Practicals.
ස්ථානය: හල්ග්රන්ඔය

දියනිල්ල කාර්මික ආයතනය