ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලය

The Ocean University was established by a Parliament act in 2014.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ 15, ගාල්ල, තංගල්ල, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, මීගමුව, යාපනය

ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලය
Residence Training Center - Kaluthara

Jinasena Training and Rehabilitation Trust - To train young persons to be skillful, talented ethical employees.
ස්ථාන: Kaluthara, ශ්‍රී ලංකාව