සාමාන්‍ය බුද්ධිය

Thimira Sajith (පුරුෂ) - Business Statistics (Sp) [University Of Sri Jayawaradenepura], 7 Year Experience, Statistical Officer (GOV Service).
ස්ථානය: කොළඹ

Corporate and Individual / group Training - MS Office and Soft Skills

Asoka Walpitagama (පුරුෂ) - Conducted over 1,500 training sessions on Windows, MS Office ( Excel, Word, Power-Point, Outlook ) and soft skills.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 0