විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මෙහෙයවන පුහුණු පාඨමාළා

Sri Lanka Bureau of Foreign Employment conducts several training courses for people who seek employment abroad special in the Middle-east.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න