6 -11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය

Indrajith (පුරුෂ) - 25 අවුරුදු පළපුරුදු, , පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, ගණිත ප්‍රශ්චාත් උපාධිධාරී, (B.Sc., MSc.) ආචාර්යවරයෙකි.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කඳාන

ගණිතය පන්ති - දේශීය සහ ලන්ඩන් (5, 6, 7, 8, 9, 10 සහ සා/පෙළ)

Champika Srimal (පුරුෂ) - More than 10 + experience in reputed International schools and Institutes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඉඹුල්ගොඩ, කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කලගෙඩිහේන, කැලණිය

ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 7 සිට සා/පෙළ

Julianna Thomas (ස්ත්‍රී) - BSc in Mathematics and Economics (Hons) from University of London, O/L Mathematics Teacher at Lyceum International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන,

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ගණිතය සහ විද්‍යාව සා/පෙළ දක්වා

Dheera Kolambage (ස්ත්‍රී) - Results proven graduated tutor.
ස්ථානයන්: කඳාන, ගනේමුල්ල, ජා-ඇල

විද්‍යාව, ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි

Yolande Yvonne Pereira (ස්ත්‍රී) - Diploma in teaching science and Bachelor of science degree.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, වත්තල

ශ්‍රේණිය 6 - 11 ගණිතය පන්ති

Vindula Somachandra (ස්ත්‍රී) - BSc. (Physical Science) majoring in Mathematics and Chemistry [UOC].
ස්ථානයන්: කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, වත්තල

6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10 සහ 11 සිසුන් සඳහා

Sachith Lekamge (පුරුෂ) - BSc. Physical Science [University Of Sri Jayewardenepura].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, ජා-ඇල, රාගම

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10 සහ 11 සිසුන් සඳහා
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ