ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Indrajith (පුරුෂ) - Qualified Maths Graduate teacher BSc, MSc.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දෙහිවල, නිට්ටඹුව, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

ශ්‍රේණිය 6 - 11 ගණිතය පන්ති

Vindula Somachandra (ස්ත්‍රී) - A graduate [University of Kelaniya - Bachelor of Science].
ස්ථානයන්: කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, වත්තල

6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ගණිතය සහ විද්‍යාව සා/පෙළ දක්වා

Dheera Kolambage (ස්ත්‍රී) - Results proven graduated tutor.
ස්ථානයන්: කඳාන, ගනේමුල්ල, ජා-ඇල

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10 සහ 11 සිසුන් සඳහා

Sachith Lekamge (පුරුෂ) - BSc. Physical Science [University Of Sri Jayewardenepura].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, ජා-ඇල, රාගම

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10 සහ 11 සිසුන් සඳහා
විද්‍යාව සහ ගණිතය (6-11) සහ රසායන විද්‍යාව A/L

Pradeep Hemachandra (පුරුෂ) - 2012 වසරේ ප්‍රථම උපාධිය ලබා ගතිමි, 2010 සිට මේ දක්වා උපකාරක පංති පවත්වා සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබා ගැනීමට අත්වැල් සපයා ඇත.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය පන්ති - By a graduate teacher

Asanga Madhumadawa (පුරුෂ) - Graduate of University of Kelaniya, Teacher of Rajawaka Vidyalaya.
ස්ථානයන්: කඳාන, කැලණිය, කොළඹ, රාගම

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Lakshani Silva (ස්ත්‍රී) - Over 4 years of experience as a home visiting tutor.
ස්ථානයන්: ඒකල, කටුනායක, කඳාන, ජා-ඇල, සීදුව

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය උපකාරක පන්ති - By a graduate teacher

Menaka Sewwandi (ස්ත්‍රී) - BSc (special) in Mathematics in University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: කඳාන, රාගම

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න