ගණිතය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය විෂය නිර්දේශය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Nethmini Bandara (ස්ත්‍රී)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ඩිප්ලෝමා
  • උපාධි අපේක්ෂක
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 2 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​0​5​2​7​6​5​6​5
වට්ස්ඇප් :
0​7​0​5​2​7​6​5​6​5
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Hello,

Do you want your children to be able to learn from the comfort of their own home?

If the answer is yes! you have come to the correct location.

My name is Nethmini, and I am a Sri Lankan online maths tutor or teacher. As a Computer Science undergraduate, I have a solid math background and have taught online and at home for the past one year.

Interactive sessions and simple on-screen problem-solving approaches are at the heart of my teaching philosophy.

I am available for both group and one-on-one sessions.

Primary Math Subjects

Counting, Addition, Subtraction, Multiplication, Division, LCM, HCF, Number line, Numbers classification, Time tables, Fractions, Decimals, Simplifying expressions and equations, etc.

We can conduct a 30-minute demo session with the child before hiring to check if he is comfortable with my teaching method.

Language:- English

Feel free to contact me anytime for a demo session.

Regards,
Nethmini
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
**Physical Class**

Grade 06
Monday 4:00pm to 6:00pm

Grade 09
4:00pm to 6:00pm

** Online Paper class **

Grade 09 Online Paper class
Friday 7:00pm - 9:00pm

** Online Theory class **

Grade 06 (Online)
Monday - 6:30 pm to 8:30pm

Grade 07 (Online)
Wednesday 7pm to 9pm

Grade 08 (Online)
Thursday 6:30pm to 8:30pm

Grade 09 (Online)
Monday - 6:30pm to 8:30pm

Grade 10(Online)
Sunday 8:30pm to 10:30pm

Grade 11 (Online)
Sunday 4:00pm to 7:00pm
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
No.57, 3rd Lane, Siddamulla, පිළියන්දල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොට්ටාව

පන්නිපිටිය

පිළියන්දල

මත්තේගොඩ

සිද්දමුල්ල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English