මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

නිසැක A සාමාර්ථය ගණිතය සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Chithra (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
ගණිතය ඩිප්ලෝමා.අවුරුදු 35 ක ගණිතය විෂය ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද ඇත, ජාතන්තර පාසැලක 8 ,9,10 සහ 11 යන වසරවලට ගණිතය ඉගැන්වීමි, සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යන් 2 න්ම ඉගැන්වීමේ හසල හැකියාවක් ඇත.සාමාන්‍ය පෙළ පුනරීක්ෂණ පන්තිද පවත්වමි , නිසැක A සාමාර්ථය
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
ගණිතය සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් , 6, 7 , 8 , 9 ,10 සහ 11 වසර , සාමාන්‍ය පෙළ පුනරීක්ෂණ පන්ති
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
X factor, කොහුවල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18904
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 09 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 29 ඔක්තෝබර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 27 ඔක්තෝබර් 2020