6, 7, 8, 9, 10, සා. පෙල ගණිතය

Andun Silva (පුරුෂ) - - BSc [University of Ruhuna], O/L 7As/2Bs, A/L [A for Maths].
ස්ථානයන්: අම්බලන්ගොඩ, අලුත්ගම, කඩුවෙල, කොට්ටාව, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, ධර්ගා නගරය , නුගේගොඩ, පානදුර, මහරගම

6, 7, 8, 9, 10, සා. පෙල ගණිතය
සා/පෙළ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Pulina De Silva (පුරුෂ) - 38 yrs of teaching experience in government schools, 26 yrs experience as a GCE (O/L) Maths marking examiner.
ස්ථානයන්: කොළඹ 3/4/5/6/7, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Nihal Prasanna (පුරුෂ) - Bsc, MBA Fully Qualified Master with 15 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම, මාලබේ

6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය අමතර පන්ති - කොළඹ - ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Shafraz Mohamed (පුරුෂ) - Civil Engineering undergraduate.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, රාජගිරිය, වැල්ලම්පිටිය

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L

Mahesh Perera (පුරුෂ) - BSc (Hons) Civil and Structural Engineering, Taught in a leading International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L
උසස් පෙළ ⁣භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ / 6-11 ගණිතය හා විද්‍යාව නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

ශ්‍රේණිය 1-11 ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Home visiting individual classes for students looking to sit for Local or London exams.
ස්ථානයන්: කොළඹ 01 සිට කොළඹ 10

Maths individual class - Grade 1 to O/L

උපදේශක: Mukzith (පුරුෂ‍) - I teach Maths online for UK school children.
ස්ථාන: Kolpitty, දෙහිවල, වැල්ලවත්ත, Maradana, රාජගිරිය, Borella, Dematagoda

ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

RM.Nafeel (BSc in Engineer)...ගණිතය & භෞතික විද්‍යාව teacher

RM.Nafeel (පුරුෂ) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
ස්ථානයන්: අම්පාර, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 06, කොළොන්නාව, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ

ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Pramukha Perera (පුරුෂ) - A recent University Graduate, Bsc in Aeronautics with a major in Commercial Aviation.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Nilmini Fernando (ස්ත්‍රී) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

උපදේශක: Gughan (පුරුෂ‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home ස්ථාන: කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න