ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට OL සිසුන් සඳහා

Aswar Mohamed (පුරුෂ) - A graduate mathematics teacher working in a government school, Over 4 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මඩකලපුව

පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ - මඩකලපුව

Goby Siva (පුරුෂ) - BSc. Eng (Hons), Working as an engineer.
ස්ථානයන්: උරනි, මඩකලපුව

Maths Individual/Group classes

උපදේශක: Mr. U.Prasanna (පුරුෂ‍) - B.Sc in Mathematics with second class upper and teacher of a Government school.
ස්ථාන: කල්ලාඩි, අරයම්පත්ය්, මඩකලපුව