ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා - පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති

Jeyatharan Vairamuththu (පුරුෂ) - BSc, Government school bilingual teacher for maths.
ස්ථානයන්: අක්කරපත්තුව, අඩ්ඩාලච්චේන, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ආලයඩිවෙම්ඹු, තිරුකොවිල්

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න