දෙමළ භාෂාව ඉගැන්වීම

Sisira Vijayarathna (පුරුෂ) - පශ්චාත් උපාධි, දෙමළ භාෂා, පරිවර්තන ඩිප්ලෝමා, කොළඹ ප්‍රධාන ජාතික පාසලක ගුරුවරයෙකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ඉගැන්වීම
දෙවන භාෂාව - දෙමළ

Sanjula Senanayaka (පුරුෂ) - Undergraduate of Bsc. University of Colombo


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry